Behandling av personuppgifter

Inledning
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer höga krav på hur vi behandlar dina personuppgifter. Bland annat stärks din rätt kring hur vi och andra företag behandlar dina personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till exempel namn, bild, telefonnummer eller andra uppgifter som medför att det går att identifiera dig.

Hur behandlar Västansjö byskola dina personuppgifter?
De barn-  och elever som finns inom Västansjö byskola verksamheter registreras i de digitala system som vi använder oss av. Dessa digitala system har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer hos oss som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

Vilken laglig grund har Västansjö byskola för personuppgiftsbehandlingen om du är barn och/eller elev hos oss?
Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva förskola, skola och fritidshem. Dessa är ditt namn, personnummer, dina betyg, dokumentation kring din kunskapsutveckling, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet, språkval, modersmål, studiehandledning på modersmålet. Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst.

Västansjö byskola använder vid vissa tillfällen applikationer som andra än vi tagit fram i undervisningen, oftast på elevdatorerna men även i vissa fall på mobiltelefoner eller surfplattor. Västansjö byskola ska undersöka de här applikationerna innan de används hos oss. Vi ska säkerställa att de dels är pedagogiskt värdefulla och dels att de behandlar personuppgifter som registreras på korrekt sätt. Västansjö byskola ska därför teckna så kallade personuppgiftsbiträdesavtal med alla företag som tillhandahåller applikationer som används i undervisningen.

Samtycke
I de fall Västansjö byskola behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva skola kommer vi att dina vårdnadshavare om samtycke. Detta kan till exempel vara om vi kommer fotografera dig eller spela in videoklipp.

Kontakter med din hemkommun
Vi kommer behandla ditt namn och ditt personnummer i kontakter med din hemkommun så att din hemkommun kan identifiera dig men även för att kunna säkerställa vår rätt att erhålla pengar från kommunen för att du ska kunna vara hos oss.

Vilken laglig grund har Västansjö byskola för personuppgiftsbehandlingen om du inte är ett barn eller en elev i våra verksamheter?
Om du inte redan är inskriven i någon av våra verksamheter men ansöker till oss kommer dina personuppgifter behandlas i vårt antagningssystem.

Genom att ansöka till någon av våra skolor samtycker du till att vi behandlar de nödvändiga personuppgifterna för detta ändamål. De personuppgifter vi behandlar är, namn, e-postadress, personnummer, telefonnummer och adress. Om du återkallar detta samtycke kommer vi inte längre kunna behandla personuppgifterna vilket medför att du förlorar din köplats. Västansjö byskola kan också komma att skicka information och nyhetsbrev till din e-postadress om vår verksamhet. Du har möjlighet att avböja att mottaga nyhetsbreven från oss.

I de fall du varit inskriven barn eller elev på Västansjö byskola kommer vi att fortsatt behandla vissa personuppgifter om dig även efter din studietid. Dessa personuppgifter begränsas till ditt namn och dina betyg. Alla andra personuppgifter kommer vi att radera inom 6 månader efter din sista skoldag oavsett när på året du slutar.

Känsliga personuppgifter
Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar Västansjö byskola vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge dig rätt stöd vid behov. Det kan också vara nödvändigt för t ex restaurangpersonal eller annan personal att känna till eventuella allergier eller andra hälsotillstånd för att kunna anpassa t ex mat, stöd eller vår verksamhet vid behov.

Västansjö byskola kan också behandla utredningar som är beställda, eller inlämnade, medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga för oss att känna till för att ge dig rätt typ av stöd.

Kommer Västansjö byskola behandla dina personuppgifter till något annat?
Västansjö byskola kommer endast att behandla dina personuppgifter för de skäl och den lagliga grund som de registreras för.

I de fall vi önskar behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi att be om ditt frivilliga och informerade samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Rättelse av felaktiga personuppgifter
Du kan begära att vi rättar en felaktig personuppgift som vi har registrerat om dig. Denna begäran gör du enklast genom att kontakta oss via e-post till info@sorangsskola.se eller kontakta din förskolechef eller rektor.

Cookies
Västansjö byskola AB samlar in information om ditt besök när du besöker vastansjobyskola.se genom en så kallad cookie fil för att analysera hur du använder vår webbplats.

Du behöver inte acceptera att ta emot cookies om du inte vill och du kan närsomhelst stänga av och/eller radera cookies genom att använda verktygen i din webbläsare. Hur du ska gå tillväga beskrivs i din webbläsares hjälpavsnitt. Tänk på att om du stänger av cookies så kan vissa tjänster och/eller sidor helt eller delvis sluta att fungera.

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?
Du kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Skicka denna begäran till info@sorangsskola.se. Vi kan dock inte lämna ut uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller, därför kommer vi att begära att du besöker oss personligen för att legitimera dig.

Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att invända mot Västansjö byskolas behandling av dina personuppgifter.

Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.
Om du invänder mot behandlingen i sådana fall får Västansjö byskola endast fortsätta att behandla dina personuppgifter om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Revidering av vår personuppgiftspolicy
Västansjö byskola reviderar kontinuerligt, dock minst årsvis vår behandling av personuppgifter. Du är när som helst välkommen att kontakta oss via e-post till info@sorangsskola.se med frågor eller synpunkter.

Personuppgiftsansvarig är:
Västansjö byskola AB
Organisationsnummer 556918-2784
Box 294, 821 24 Bollnäs
info@vastansjobyskola.se